r- '?U /ré W- nen over gemeente december aar 1936 :ollege sleden soekende ienen aan jrediet ad brandweer- nanbr enger irns voor l sche straat ging van ei mgebrach elraast nen. BESLISSING Aldeeling en No. Aanmerkingen Conform het voorstel van den Voorzitter wordt besloten de rente over het jaar 193^ vast te stellen op 3/2 A. Let inmiddels ontworpen schrijven aan de Ued.Staten oa ïorat goedgekeurd en zal aan gemeld college worden doorj-^ rezonden. 'JL ik in et 4 acht die J in verband met de omstandigheid dat deze ijzeren tele- 1 foonverdeelmast thans zal worden weggenomen is het col- jg lege van oordeel dat terplaatse voorzieningenuit ver- keersoogpunt bezien, dienen te worden getroffen. Aan den dir.v.gem.werken wordt mitsdien opgedragen bij de K.ja.a.C. (Koninklijke ^ederlandsche Automobiel GlubJ advies in te winnen, een en ander in overleg met den wet houder van openbare werken. wijze de ng no. 12531] er de me ent! den en de in te vul* tbr-eiding n den lost* tgestelde wegen te 8j2 en rzake ad- -f ebruari leming van tegen dis- ihting der betreft st Kon.be- 10.692. be onderteekening van de formulieren kan als achiedenï technisch Ambtenaar afzonderlijk burgemeester en Secretaris gezamenlijk ■Burgemeester en wnd. Secretaris gezamenlijk wnd. burgemeester en Secretaris gezamenlijk wnd. burgemeester en wnd. Secretaris gezamenlijk lp het verzoek wordt afwijzend beschikt, volgt ge- cJx. V H'Ê Aan den haad zal het betreffende voorstel ter vaststel ling worden aangeboden. bet hoofd van de 2e afd.wordt opgedragen in overleg ben dienst van gem.werken een en ander te bezien en ecollege terzake rapport uit te brengen, zoonoodig Ohuer opgave der xosten. lc V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 162