3^5 Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 301 3°2 3Ü3 304 -Uir ecteur-^e'neraal der P.ï.1. ded.Staten van utrecht heer en J.U.J»Anegl[ en Aonen •V.H.van :eelde Beetzlaan 52 3 dó -• ederatie utrecht der uhr,-ueia,Unie Afd.Soest v/'d dhr. Boeren-en -uinders bond Korte i n h o u Het coi: den duixi ajan den te verl< gfeedgeki uet den gehoude; vraagt met het oog op een eventueele verlenging van de voor de radiodistri butie verleende machtiging of het ge meentebestuur bereid is de gemeentelijk vergunning voor den duur van de ver lenging der hijksmachtiging wederom aas den exploitant van de radiodistributie, inrichting te verleenen. omtrent deze aangelegenheid wordt rap po; uitgebracht bij schrijven dd.23 ^'ebr. 1937» no.l2lo van den ^ir.v.^em.werken. zenden een circulaire met betreking tot de uitvoering van het gewijzigde art.73 der Ambtenarenwet 1929 en verzoeken met betrekking tot de nieuwe bepaling, dat in een geding voor het ambtenarengerecb geen stukken behoeven te worden ingezos den, tegen welker inzending het openbad belang zich bepaaldelijk verzet, door een administratief orgaan, partijen eea geding aan deze bepaling ge'én toepassirj te geven nadat terzake met den --inistei van Justitie overleg is gepleegd. verzoeken te mogen vernemen of de per -ueslote 28 -.aart a.s. afloopende verzekering ?a: het uitbreidingsplan dezer gemeente moet worden gecontinueerd. deelt mede dat de besciirijving der hon denbelasting ongeveer 6)2 week in beslag heeft genomen en dat hij tengevolge vaa abnormaal slechte weersomstandigheden [gedurende het tijdvak der beschrijving i f.15.-- aan onkosten voor kleeding, schoeisel en rijwielreparatie heeft jmoeten maken en verzoekt hem een aanvul lende vergoeding toe te kennen. vraagt of ter gelegenheid van de a.s. verkiezing voor leden der tweede hamer aanplakbiljetten zullen mogen worden a£ gebracht, en zoo ja, onder welke voor gaarden. .zendt uitnoodiging tot bijwoning van de leindles van hare landbouwcursus in de iChr.School te nees op -donderdag 4 -aart [a.s. des namiddags 7)2 uur. 9p ihet ien hi genomen -an de ende 0n dat ofgjed org te orden 'retn.d I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 163