V Wfa's y. Vi-x/r. ttueele .odistri- het ge- ïeentelijin .e ver- sderom aan str ibutie- >rdt rappe; 13 ^'ebr. sm.wer ken. •eking tot •de art.73 soeken met .ing, dat ir enge re et sn ingeaofr it openoaa iidoor :tijen ees toepassiil i ~-inister BESLISSING Aïdeelinq Aanmerkingen Het college is bereid de gemeentelijke vergunning voor J(, den duur van de verlenging der hijksmachtiging wederom 0 a&n den exploitant van de radiodistributie-inrichting te verleenen. net overgelegde ontwerp-besluit wordt goedgekeurd. ïgd. r de per kering va: aeente 5 der hon- in beslag avolge van iigheden 3hri jving Leeding he ef t een aanvul a. de a.s. ede Kamer worden aa lke voor- A. Hf II. net den inhoud van deze circulaire aal rekening worden gehouden. Besloten wordt deze verzekering niet te continueeren. yp het verzoek van adressant wordt niet ingegaan 'Bij het verrichten van deze werkzaamheden heeft aan genomen voor f.95. aange- ing van de us in de ag 4 Haart ae. federatie zal worden medegedeeld dat de betref- ende biljetten ter secretarie kunnen worden ingeleverd -■» aar,ue3er2ijds kosteloos voor aanplakking zal worden ®en* Aan den dir.v.gem.werken wordt opgedragen aragen dat de betreffende aanplakborden tijdig oraen geplaatst. 'Jtn.de BrUijn aaj het college vertegenwoordigen. Ta li' 1X4 li

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 164