Volg num mer Afzender of voorsteller in.v.Soc.Haken, s-Lravenhage Jiaavi te Haarlem Datu m gemachtigde v/h '^eatr.iureau voor verificatie ■^ncasso-Hank £T.V. te -Amsterdam ver. ".v ijkverpl.Huijs ter i-eide en Om streken" d.keiastingen ter secretarie 316 Afd.financiën ter secretarie 317' -;ir.jem. werken 318 OirOem.werken Korte inhoud dft0.lt mede, dat ingaande 14 -aart a.s, leen aanvang zal worden gemaaht met de I !distributie van goedkoop kak- en bra d,| vet aan werkloozen en armlastigen. Verzoekt toestemming tot het houden va:: een collecte met speldjes verkoop. zendt proces-verhaal van de opneming va| kas en hoeken van den gemeente-ontvang!. vfan de tjenhej; te scl' tie vs ||n- er tribus verhar die mai liers ie geï den diener itenniE ije nn i e biedt de gelegenheid tot het sluiten r. ^bsio- een verzekering tegen de wettelijke aaif Isprakelijkheid van onrechtmatige over heid sdaad biedt het jaarverslag en de rekening ei Iiennii (verantwoording over 1936 alsmede de ie- sling 1 jgrooting voor het jaar 1933 aan. biedt aan het voljaarskohier 1937 en iie. ie Ie suppl.kohier 193^ der Hondenbelasting aaihe tot de bedragen resp.f.3686.-- en f.35' biedt ter heoordeeling aan het ontwerp Van een raadsbesluit tot het aangaan va leen rekening-courant-overeenkomst met c beierlandsche —iddenstandsbank k.V. te Amsterdam, kantoor Soest. adviseert omtrent een eventueele weder verhuring van de gedeelten, groot 63' (en 3500 h2 van het aan de Imanstraat g{ legen perceel H no.55^7» aan H.hok, -Aas (straat 74. bericht dat geen bezwaar bestaat teger1 jde wederverhuring van het aan den ?eli' ikaanweg en Schrikslaan gelegen gedeelt' jgroot 714 van het perceel H aan K.Glillemans en -^.van Loon. *et a; en zal Het c w ei er berek jaar Het c aar. lu ari 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 169