I WA if BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen -aart a.s van de circulaire wordt kennisgenomen, besloten wordt. :t met de' tenbehoeve van deze distributie dezelfde winkeliers in en bra d.l tie schakelen als die welke belast zijn met de distribu- ;igen. tie van onvermengde margarine, liet verschil tusachen in- en verkoopprijs ad f.G.Qg per ü.G. zal aan den dis- tribuant worden uitgekeerd. Voorts wordt besloten, in- verband met het vorenstaande, in den vervolge ook bij de margarine distributie f.G.Gg per aan de winke liers uit te keeren. houden var -Ae gevraagde toestemming wordt verleend, in overleg meti •koop. den Inspecteur van politie zal de datum van de collecte i G dienen te worden bepaald. j l) Dpneiiixn^' va| te-ontvang!: ■ennisgenomen. -et proces-verbaal zal den Wad ter J ■ennisneming worden aangeboden. sluiten™ Beslozen wordt van de aanbieding geen gebruik te i.iaken. telijke aar; tige over */W/ i_n- jj^nni sg en ome n -<en en ander zal den Aaad ter kennisne- -O~r rekening mede de te- mfng wormen aangeboden, aan. 19^7 en b. 'e kohieren zullen den naad ter vaststelling worden ienbelastkH pBnoe °°Aen. zW -- en f.Bw et ontwerp aangaan vi komst met i'l aet aar en zal .V. te ngeboaen ontwerp r .adsbesluit, wordt goedgekeurd 7Sf den kaad ter vaststelling worden aangeboden. J eele weder- 5^ college besluit de betreffende perceelen gronds groot i I jgc -r aan hok te verhuren tot 1 Januari respectievelijk oeicKend naar een huurprijs van f.2.25 en f.12.5^ per ingaande resp.lp en 1 --vpril 1937» instraat Hiio k ,taat teger. ,n den ïeli' en gedeelt' -x no ,54jï •oon. ^■et college besluit het betreffende stuk grond weder IK. Vw*^lleinanB en -••van j-oon te verhuren tot 1 Janu- W. 1939 naar een huur som beregend voor f.2.25 Per jaar 1/ V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 170