Volg- i num- Afzender of voorsteller Datu m mer Korte inhoud 319 32^ 321 322 -J irvem, vier hen Voorzitter Hinv3e c2 ake n te s-Uravenhage AfdA i nanc i n bericht, dat geen bezwaar bestaat tegen een nieuwe verhuring van een gedeelte groot 223 II2 van het aan den nachte gaal weg gelegen perceel H no.^66 aan J .xïoorlander stelt voor de pensioensgrondslagen van de hierondergenoemde onderwijzers tegen de daarbijvermelde bedragen vast te stellen ■Hej J.C.v.d.Hroek school Ueetzlaan ir.g, 1 Augustus 1936 f.23°2.-- ^-.dolijn, Uloschool ing.1 augustus 1936 f.2597." U.Koepman, Uloschool ing.1 Augustus 1930 f.2046.-- J.Hoepman, Uloschool ing.1 Hovenïber 1936 f.2203.— -evr.J.de Huiter-Kraaikampschool Kerke* buurt, ing.1 ei 193& f.1832.-- Aej.A.H.Auppschool Soesterberg ing. 1 -december 1936 f.1752. -^evr.3.J.van Jely-van Ueemen, school Ueetzlaan ing.1 Hov.1936 f.1527. 0.Ah.Hoek, school -^erkebuurt ing.1 Haart 1937 f.2439» ej .A.u.hoopmansschool Aoesterberg ing, 1 Januari 1937. f.1911. jverklaart zich bereid een rijksbijdrage I te verleenen in de kosten verbonden aan de deelname van werkloozen uit deze ge meente aan de cursussen te Amersfoort en Jeist, mits een bedrag van f.750»"" voor het jaar 1937 niet wordt overschre den. 'oor wat betreft de deelname van oudere steuntrekkende werkloozen aan eei cursus electrisch lasschen te Amsterdam geeft hij in overweging verbinding te zoeken met het gemeentebestuur van iAmsterdam of Utrecht, alwaar reeds ge- subsidieerde cursussen bestaan en hera een opgave te verstrekken van de aan del deelname, verbonden kosten. verzoekt te mogen vernemen of de 8 obli' Igaties 4/2 H'dam 1925 eb 1926 welke pe<' 19 Haart 1937 aflosbaar zijn en waartoe in de vergadering van lb Aebruari 1937 besloten is deze te verzilveren of ver zilvering moet plaats hebben bij een plaatselijke bank dan wel door toezen ding van de stukken aan den gemeente ontvanger van Aotterdam.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 171