3"A< te r Jlf IA li BESLISSING Afdeeiing No. en Aanmerkingen -et college "besluit het betreffende stuk grond weder aari J.-doorland er te verhuren tot 1 Januari 1939 tegen een huursom berekend naar f.1,-- per jaar Uonform het voorstel van den Voorzitter morden de pensioensgrondslagen vastgesteld» K 43 h i V osl I V aan de leiding der cursussen te Amersfoort en te heist zal opgave worden verzocht van de maandelijksche kosten t/b van werkloozen uit deze gemeente (tel-tens na afloop! van iedere maand) zuIks teneinde te kunnen beoordeelen of de op de begrooting 1937 uitgetrokken geiden nog toereikend zijn. -aan de gemeente Utrecht zal worden ge-i vraagd op te geven de kosten verbonden aan een cursus electrisch lasschen aangezien verondersteld wordt dat deze aldaar lager zijn dan te Amsterdam. gesloten wordt de stuK^en ter verzilvering bij aange- teekenden brief aan den gemeente-ontvanger van üotter- aaiü op te zenden, -ben en ander zal dan geschieden zon der dat provisie voor deze verzilvering verschuldigd is

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 172