33° num- j Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 323 324 325 326 327 328 329 3ir.Gem. werken honing "bureau -^an directie Lucht vaar t tent oonstel- ling "Avia'1 s-dravenhage G ommandant Vri j w -Brandw e er 3b erg ■dir.v/d -keurings dienst van Vee en; vieesch k^eretgaven Comité •i-a.jpweg 62,3'berg 3 irGe m.werke n Dir.Gera.werken deelt mede, dat de landmeter van het kadaster wegens gebrek aan overeenstem ming met den heer veenstra geen opmeti^ heeft kunnen verrichten van den grond betrokken in de ruiling aan de doester- oergschestraat-hoek van Beuningenlaan. vraagt prijsopgave van de aan den ?eli- kaanweg gelegen perceelen 12, 13» 14 en 15 van het perceleeri'ngsplan het hart, alsmede oogave van de globale afmetin gen en oppervlakten dier perceelen. verzoekt het door haar beschikbaar te stellen propagandamateriaal reclame- biljetten enz.; te willen verzorgen op plaatsen, die ter beschikking in de ge meente zijn. deelt mede dat de door de -brandweer buiten dienst gestelde goederen in oven leg met den iethouder van apenbare ier ken, zijn afgegeven aan den dienst hperi' bare .'/erken. vraagt machtiging tot aanschaffing van een bevriesmicrotoom voor den orijs van f.150.--. doet mededeeling van de werkzaamheden van het comité met kerstmis 193&* deelt mede, dat geen bezwaren bestaan tegen wederverhuring van het aan den Alaarwaterweg gelegen perceel G no.37ü< aan 3.de 3eer. adviseert te besluiten tot verwijdering van een 2-tal reclameborden der gemeente langs de spoorlijn utrecht-^mersfoort iwelke borden ontsierend zijn voor de om- geving.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 173