A 3A BESLISSING Atdeeling j Aanmerkingen het snsteu- opmetia grond. oester- nlaan. Joor onderzoek ter plaatse is inmiddels deze aangelegen- L heid afgedaan. .ian het honingduteau ^an zullen de perceelen 12-13 en 14 gezamenlijk in koop worden aangeboden tegen f.2.25 oer —2. adressant zal worden medegedeeld dat het materiaal aan de gemeente-secretarie kan [zonden en dat dezerzijus voor toezending bureaus n.1. te aorg gedragen. propaganda worden toege- aan verkeers- Soest en te Soesterberg zal worden kennisgenomen. P2 V Ir Ie gevraagde machtiging wordt verleend mits het geraamde «p bedrag voor instrumenten en laooratoriumbenoodigdheden jG id f.225*-~ niet wordt overschreden. 'iet [tal ter ran college neemt kennis van dit verslag, het comité dank worden gezegd voor al hetgeen het heeft gedaan leniging van den nood onder verschillende inwoners Soesterberg estaan n den no.37ü? et College besluit het betreffende perceel gronds weder p> Nj e verhuren tot 1 Januari 1939» aan ^«de heer voor een j\ jiuurprijs berekend naar f.lwper jaar, een en ander "^oo- Ingaande 1 April 193 7. i jdering gemeente sfoort, or de 0® gesloten wordt het reclameoord tegenover café van ^-aay |an de hoestere.straat te doen verwijderen, ten aanzien fan het reclamebord tegenover 's bomers huiten, waarop |eclame t/b van het natuurbad is aangebracht, wordt be sloten ae aandacht van de Stichting tot beheer van het ♦foester natuurbad te vestigen op den verveloozen toe- l^nd van dit bord en daarbij tevens te verzoeken een J »]n ahder in behoorlijken staat te breng en.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 174