num- Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 331 332 333 334 335 Voorzitter Voorzitter •leth.üpenb. berken Gedeputeerde Sta ten van 'utrecht -Jir.Gem. verken deelt mede dat de Vereeniging "L.H.B.u,3 alhier voornemens is een Spreker uit te noodigen ter inleiding van het onderwerp "Luchtbescherming''. Loor het bestuur is" hem de vraag gesteld of van de zijde vaa de gemeente eenige financiëele medewer king kan worden verkregen. stelt voor het besluit te nemen een be drag van f.100.te beschikking te stellen van het algemeen plaatselijk comité, hetwelk zich belast met de voor bereiding van de feestelijke intocht van het Prinselijk raar ter gelegenheid van de vestiging ten paleize te doestdij; inverband met de omstandigheid dat op I den huwelijksdag van het door den Laad voor de feestviering toegessande creaiei ad f.l7C.-- door het comité geen gecruiij is gemaakt omdat toen reeds bekend was dat Poest feest zoude vieren bij de vestiging van het Prinselijk Paar te Soestdijk. stelt na gepleegd overleg met den dir. v.gem.werkenvoor, de veranderingen van de speelplaatsen der l.K.Jongens school en der L.ïi, U.L.O.school in eigs:| 'beheer te doen uitvoeren. deeien mede dat zij op het standpunt blijven dat de uitgaven voor de voorge nomen feestelijkheden bij de inkomst vaJ het prinselijk paar behooren te worden beperkt tot de verlichting van het raad* huis Muzikale medewerking zullen de plaatselijke krachten kunnen verleenen, zonder hiervoor een vergoeding der ge meente te ontvangen. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld vafl. de noodige teekeningen en adviezen. Leslote van den voor ee hand is Bied ew er kan wor tot een -uchtbe Conform Conform vers wordt m den Lir Aan den verleen< vermeld ueiet o, Maart 1 vragen i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 175