1'' I BESLISSING Aide^'ing Aanmerkingen en No. uit te ld er werp ;uur is .jde vas idewer- een ce- g te Lijk ie voor- ocht genheid ooestdijJ at op n Baad credie; ge brui; nd was de - ,r te m dir. .ngen ïgens- in eigei ipunt voorge komst va: worden aet raai n de rieene:. der ge- 3esloten wordt den zaak aan te houden tot de terugkomst van den Burgemeester aan wien in het bijzonder de taak, voor een regeling van de luchtbescherming van hooger- hand is opgelegd, in beginsel heeft het college tegen medewerking geen bezwaar temeer daar deze gelegenheid [kan worden benut om eerlang in deze gemeente te geraken Itot een onderafdeeling van de algemeene vereeniging ~u chtb e scherming lOonf orm het voorstel van den Voorzitter wordt besloten.j Conform het voorstel van den Wethouder wordt besloten. i>e verstrekte opdracht tot het inzenden van een bestek wordt mitsdien ingetrokken, ^an een en ander zal aan den Bir.v.dem.werken mededeeling worden gedaan. V Jj Ban den Baad zal worden voorgesteld het besluit tot het verleenen van een crediet ad f,1200.-- voor het terzijde vermelde doel in te trekken. e ver- zeld van zen. «elet op het advies van Bouw- en oningtoezicht dd.5 »art 1937 nos.35/29,35/6 en 35/^8 wordt besloten de aam vragen nos.1/1353,1/1335 en 1/1355 in willigen. 1/ aJj !-■

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 176