Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud voorzitter deelt mede dat de gemeentesecretaris te; iieeft opgemerkt het niet juist te vinde: aan den dienst van openbare werken een arbeidskracht op arbeidsovereenkomst aa; te nemen, zooals in de vergadering van gisteren ampel is besproken, zoolang ni Is onderzocht of van de diensten van de wachtgelders gebruik kan worden gems Spreker vindt de opmerking van voldoend grond om nog eens nader hierop in te gal Als zijn persoonlijke meening doet hij het voorstel den heer J.J.keurs met in gang van 10 Mart a.s. op te roepen ten einde bij den dienst van gemeentewerken werkzaamheden van tijdelijken aard te 71 richten. Met den directeur, in de verga< dering aanwezig, wordt overeengekomen di de heer Ueurs de werkzaamheden van den Inspecteur van Bouw- en oningtoezicht loopende zal houden gedurende den tijd dat genoemden Inspecteur belast is met voorbereiding van de grondafstanden ter verbreeding van de Burg.Grothestraat zal den heer Meurs belast worden met hel bij den dienst te verrichten teekenwertj Blijkt uit de omstandigheden van den hei Meursinverbana met zijn aangenomen It trekking, dat hij de opgedragen werkz jheden niet kan verrichten dan kan later jhieromtrent zoowel in het belang van dei ambtenaar als in dat van de gemeente eei definitieve beslissing worden genomen. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 179