Volg- num- Afzender of voorsteller Kort i n n o u mer n-fd .Binanciën 337 lied .Handel H.V, kantoor ->oest 338 339 342 34-3 iet ie Comité nijks*- n eg 34O 341 levr.de .Ved.^.^,4. -.de - oraaz imans- Boer jfed. staten /axa.AouriciuSj-óergr eg.76,^eist lentr.Bureau voor Verificatie enz. u-.-^n sxng 344 -an.v.3oc.2aken biedt een ontwerp-besluit tot wijziging der gemeente-begrooting voor het dienst jaar 1936 lno.21/537' 'ter vaststelling door den raad aan. deelt mede, dat de 4 leening 1934 ten laste der gemeente Hillegom per 12 --pri 1937 is aflosbaar gesteld. Houders van deze obligatien kunnen met recht van voorkeur inschrijven op een 3/2 leeni 1 tot den koers van 99^ -dag van inschrij- Be gemeente bezit ving. -donderdag 2, 4 obligatie ad. 11 aart 1937* f .1000.-- Hillegom 1934 no.3862 verzoekt een bijeenkomst met het geheel; comité' ter bespreking van de mogelijk heid, dat aan de verbreeding van den Rijksweg door Ooest meerdere voortgang wordt gegeven. verzoekt te bevorderen, dat de in het uitbreidingsplan voorkomende wegen no, 50, 49 en 43» voorzoover deze geprojec teerd zijn op haar eigendom worden uit gezet. Be dir.v.gem.werken brengt hier omtrent advies uit bij schrijven dd.4 klaart 1937» no.29/5* zendt aanschrijving betreffende inrich ting van archiefbewaarplaatsen. deelt mede dat de Beckeringhstraat nog steeds niet verbeterd is en verzoekt.nol maals zoo spoedig mogelijk voorziening^) te treffen. zendt rapport over de gehouden controle van de administratie der woningstichting "Ons Belang" over het 2e halfjaar 193°' biedt zijn woning, welke aan het woon"* genkamp bij de Birkstraat grenst, voor nader overeen te komen prijs te koop a* doet mededeeling van de regeling betre- ifende extra hulp aan werkloozen 1937 j steunverleening B).

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 183