■/U. Y' 'fu.W kl. ?9S- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen iet ontwerp-besluit wordt goedgekeurd en zal den ^aad ter vaststelling worden aangeboden. I besloten wordt van dit voorkeursrecht geen gebruik te 1 naken. >-an het comité' zal worden medegedeeld dat deze week met) ft Ie betreffende werkzaamheden een aanvang zal worden ge-L. naakt, en dat net college mitsdien van oordeel is dat lioo. ;en conferentie thans als overbodig meet worden geacht. Jonform net advies van den dir.v.gein.werken zal aan idressante van een en ander mededeeling worden gedaan. t? cJj ■u' Ljja bt den inhoud van de circulaire zal rekening worden gehouden. II? Lan adressanten zal worden medegedeeld dat het college j f9 breid is na goedkeuring van de gemeentebegrooting 1937 Oi' M4 'en en ander nader te overwegen. enni sge nomen. jan den Haad zal worden medegèdeeld dat zich de behoef. |)a een politiewoning nabij het .Woonwagenkamp in eigendo. V üe"Doen> niet heeft doen gevoelen, mitsdien zal worden badviseerd op de aanbieding niet in te gaan. ran 'aeri ^aadzal worden voorgesteld een crediet te ver benen van f.896.--. OUr JT

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 184