Volg num mer Datum Korte inhoud 345 led.Staten van Utrecht 346 Ver.tot "bestr.der t."b.c. afd.ooest aeelen mede dat de ^omissie van overleg inzake de gemeentehegrootingen de be trokken ministers heeft geraden over tel gaan tot toekenning van een extra-bij dragen uit het werkloosheidssubsidie- fonds van f.15*944. uenoemde commissie kan zich met het aan tal vaste ambtenaren bij gemeentewerken vereenigen, ^ij heeft zich echter afge vraagd of vo'ór de inrichting eener ge- meente-eigendommen-administratie een tijdelijke kracht moet worden aangestelj lou met dit werk niet e'én van de twee ambtenaren, die met 1 -aart a.s. den dienst gaan verlaten, kunnen worden be last, zoo noodig op arbeidscontract, de aantal werklieden komt de Uommissie nog te hoog voor. lij meent dat voor een ge< meente als Ooest met 5 kantonniers kan worden volstaan. voorts merken ged. staten op dat in het j overzicht van de kosten van den reini gingsdienst bij eigen beheer en bij aan-| besteding ^en belangrijke wijziging zoitl komen, indien het voorstel van burg.en weth.om den chauffeur-monteur ontslag te verleenen zou worden aangenomen. Zij. verzoeken dit punt nader te bezien, zool dra omtrent het eventueele ontslag van dezen persoon zekerheid is verkregen, in verband met de beschikking op de aacj vraag om een extra-bijdrage uit het sner loosheidssubsidiefonds voor den dienst 1937 wordt op een spoedige beslissing omtrent bovengenoemde punten aange drongen. vraagt een bijdrage in de kosten van verpleging van Gijsbertha -U.A.Heintjes over een tijdvak van 6 maanden (lS4 da' gen) ingaande 10 /.-aart 1937* provh'l ciale afdeeling draagt in deze kosten f.75.bij en de afd.Soest f.G.lOp.i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 185