Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte i n h o u 347 348 349 35u 351 352 353 354 Dir.Gem.werken Ged.Staten G.J. iVillemars,doestere) straat 12, Soest Ver.tot bestrijding der t.b.c. te Soest J.Olyslager Jr. Ie Eeeserlaantje Soest Dir.Gem.werken rioningb.-Ver. 'Goed mnen" DirGemwerken 1 i adviseert naar aanleiding van de door het hoofd ■der school in het jaarverslag gemaakte opner- Ikingen over het onderhoud der openbare school in de Kerkebuurt voor g.l.o. eenden om bericht en raad een door het accoun tantskantoor B.G.Tsl aan hun college gericht schrijven inzake afgifte van een bevestiging door den gemeente-ontvanger, waaiuit blijkt, welk bedrag door A.Smidt, bioscoop-ondernemer alhier aan vermakelijkheidsbelasting is betaald, verzoekt in aanmerking' te komen voor de distri butie van rundvet aan werkloozen. jvraagt een bijdrage in de kosten van verpleging ivan Inej.Hora over een tijdvak van 4 maanden (l iJanuari t<''m 30 April 1937)» Oe provinciale af- jdeeling draagt in de kosten f.75.bij en de iafd.Soest f.ü.10 p.d. jverzoekt ten behoeve van zijn perceel verbetert in de afwatering' van het le Heeserlaantje en stelt de gemeente aansprakelijk voor schade, welke hem veroorzaakt wordt. jBe dir.v.gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven van 8 I. aart 1937» no.l2t)5. rapporteert omtrent verbetering van landwegen. Iverzoekt herstelling van de afrastering van den' tuin van perceel Beetzlaan 58. De dir.v.gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven van 5 Maart 1937» no.1220. bericht omtrent een door P.W.Duin namens H.van '.ïilgenburg gedane aanbieding van eenige per- |ceelen gronds annex woning, kad.bekend als sec- jtie D no.1339, 1504, 1505, 1508, 1512 en 1719. igroot 4. 11000 M2 gelegen aan Duinweg en Braaawüj Ivoor den prijs van f.16000,exclusief over drachtskosten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 189