n v rV. lh. het hoofd i opmer- i school b accoun- jeri cht stiging Dl ijkt, Lememer Ls betaald! ie distri-B verpleging aanden (l oiale af- ij en de verbeterd ntje en schade, t rapport O.1205. andwegen. I Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen ibesloten wordt voorloopig aan de gemaakte opmerkingen geen gevolg i> gjSji te geven, doch aan den dir.v.gem.werken op te dragen een en ander Vj 'te verwerden in zijn t.z.t. in te zenden ontwerp begrooting voor I1930. iet overgelegde concept schrijven aan Gedeputeerde btaten wordt LM* A. [goedgekeurd en zal aan gemeld college worden toegezonden. r Langezien de distributie van ba#k- en braadvet moet worden be- [schouwd als te vormen één geheel met die van onvermengde margarine, jwordt besloten geen wijziging te brengen in de reeds genomen beslis- Ising ten aanzien van deze distributie. Le gevraagde bijdrage ad f.275.wordt verleend, angezien uit het rapport van den dir.v.gem.werken blijkt dat in een en ander reeds is voorzien wordt deze aangelegenheid gedepo neerd |A 0a 4' Jeponeeren. n vr 'D' ^en dir>"v.gem.werken wordt opgedragen de betreffende werkzaam heden te doen uitvoeren, zulks overeenkomstig zijn rapport van 5 "aart 1937, no.1220. dv" 1? |v .t rapport lo .122c iens H.vafl .ge per- Ld als sec- en 17191 en Braai'-'-'* .ef over- Bonform het advies van den dir.v.gem,werken wordt besloten op de Aanbieding niet in te gaan. Css\ A -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 190