Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum 355 L .Winter, hoof cl van den ceuringsdienst 356 Toorzitter Korte inhoud deelt mede, dat naar zijn meening de wachtgeld regeling als gemeente-veearts voor' hem moet ver vallen en in de plaats daarvan eaa verhooging van zijn salaris als hoofd van den keuringsdienst boet worden toegekend. Hiertoe zou hem een wedde-verhooging van f .600,-. overeenkomende met de salarisderving moeten wor den toegekend, of indien zulks niet ineens moge lijk zou zijn een 2 jaarlijksche verhooging van 1.200. waartoe hij de medewerking van het col- lege inroept. deelt mede dat thans het besluit genomen moet worden tot verkoop van grond aan P.van Bsch en J.i eerding. Het betreft hier een stuk gronds on geveer 540 M2 kad.bekend sectie H no,5601 ged, gelegen aan den Pelikaanweg, tegen een koopprijs Van f.2,25 per Ïvi2. 1!et coll< ran den 1 'zachtgele Finter me H-. t betre teerde ->1:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 191