358. P Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer 359 360 361 j zoetelief Soest <j.J.Beurs (wacht gelder j Aon .luchtvaart ~'y van Breukelen en euffels, Soest Tehuis voor alleen staande blinden te komt in de vergadering teneinde aan het college verslag te doen van het resultaat der gevoerde besprekingen met den hoofd, inspecteur van de Volksgezondheid inzake |de tariefver laging van de invoer van vleesch in deze gemeente, als bedoeld in de verordening op de heffing van keur- loonen in deze gemeente. Dit verslag [heeft betrekking op het onderhoud met det lieer Zoetelief gevoerd in de vergadering' van 12 J'ebruari j.1. Uit de mededeelingej blijkt dat de Bond van Slagerspatroons izich omtrent deze aangelegenheid mede jheeft ingelaten en dat deze adviseert de oorspronkelijke tarieven te handhaven 'daar men in den haag de meening is toege daan dat bij nadere beschouwing die ta rieven niet te hoog zijn. Spreker maakt [voorts van deze gelegenheid gebruik het college in verband met de mogelijkheid |dat in deze gemeente ook exportslachtin g-en zullen plaats hebben art.3 van de Verordening op de keurloonen te wijzigen in dier voege dat voor die slachtingen i 5S in plaats van 6S A van de in art.2 j sub a genoemde rechten in rekening wordt gebracht. komt in de vergadering ter nadere toe lichting van zijn schrijven dd.15 -aart 1937j waarbij hij mededeelingen doet oa- itrent zijn tegenwoordige werkzaamheden en verdiensten. Afzonderlijke notulen zijn omtrent deze [besprekingen aangehouden. [verstrekt prijsopgave voor het vervaardif gen van een of meerdere luchtopnamen te Soest en omgeving. vraagt toestemming tot het leggen van e*: riool van den greppel voor het perceel hoorderweg 13 onder den weg tot de af- voersloot aan de overzijde. -»e dir.v.gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven van lo Baart 1937, no.1222. verzoekt toestemming tot het houden eener collecte.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 195