BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Op voorstel van den Voorzitter wordt aan den heer doete- lief in overweging gegeven zijn hond te verzoesen omtrent een en ander een rapport uit te brengen en daarbij de vraag te stellen de tarieven te handhaven als door hem bedoeld, naar het oordeel van den Voorzitter heeft het ,!olaats gehad hebbend overleg tot het innemen van dit standpunt geleid. t de bespreking van de belangen van den wachtgelder lp.J.keurs wordt besloten tot intrekking van het beslui van 6 ~.aart j.1. waarbij de betrokkene opgeroepen is tot/V> het verrichten van werkzaamheden van tijaelijken aard. S fan de aanbieding wordt geen gebruik gemaakt, aan- l? g'j gelegenheid zal echter ter kennisneming in handen wordeii de V.V.V.Soest Vooruit (af'd.reclame 1 gesteld van Besloten wordt overeenkomstig het advies van den dir.v. \J? L. Qea.werken op het verzoek afwijzend te beschikken. Voorts Wordtbesloten de zonder toeste. ming aangebrachte aan- ■luiting op de sloot loopende langs den .uoorderweg 4b perceel no.37, te doen verwijderen. ff rm det advies van den Inspecteur van politie (meer W^ciaal overeenkomstig het in de laatste alinea vermel- •1/ s;ordt op het verzoek afwijzend beschikt. M yy/jA

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 196