Volg- rium- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 362 B.C.Higier,Aerk- laan 2o, Li' sum verzoekt goedkeuring te willen verlee- nen voor de verkaveling van de perceel^ sectie b no.1643-1639 en IÓ38 gelegen aan de -bartolottilaan en HiidebrandtlaaJB -Je dir.v.gem.werken brengt gunstig ad vies uit bij schrijven van 11 haart ï^jl no.26/3. Lp het 363 Ir.J.ü.J.Gijzen deelt mede dat zijn principaal niet oe- reid is te koopen de aan den Pelikaan™! gelegen perceelen 12, 13 en IA, waarvar hij den prijs wegens de lage ligging te hoogacht bevraagd wordt thans de uiterste prijs van de perceelen 1, 21, 27 en 28. •Je perc ring va voor ee. 2- 3ch 364 Voorzitter stelt voor ontwerp-besluiten vast te stellen tot toekenning en bepaling van het wachtgeld voor <J0 ,-^eurs en b.b.J, van Heyst, overeenkomstig de door de ar I deeling financiën overgelegde ontwerpei, I '4ot vas 3Ó5 benie en te secretaris en chef van de afd.financiën 36Ó Bestuur der haria- school 367 b e me e n t e - 0 n t v ange i? brengen rapport uit van een ingesteld onderzoek naar de over het jaar 1935 °J de kladstaten, aangehouden door de ge meentepolitievermelde ontvangsten ne gens legesgelden eenerzijds en de op de j door den inspecteur van politie op de officiëele legesstaten afgedragen lege* gelden anderzijds. Bij schrijven van 31 «fan.1937 legt de inspecteur van politie terzake verant woording af. vraagt medewerking voor aanschaffing van leermiddelen wegens stijging van het aantal leerlingen, medegedeeld wordt, dat de school is ge* installeer! op 148 leerlingen, terwijl i het aantal leerlingen op 1 April a.s. vermoedelijk 275 bedragen. I zendt een opgaaf van op de loonlijsten j over 1933 t/m 1935 vermelde renteze^els ingevolge de invaliditeitswet, welke niet geplakt konden worden en veraoeinj machtiging het totaalbedrag ad f.17*41 op den post achterstallige inkomsten 1936 te verantwoorden. Beslote; komstig den werking Je evre

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 197