n«. vu> vJ \ïJy H Ai- BESLISSING verlee- perceelei gelegen arandtlaïj 3tig ad- iiaart 19$ I niet oe- 3likaan.-;e; waarvan Lgging te te prijs C) het verzoek wordt gunstig beschikt. 28. ast te ling van n ti.ü.J, oor de ar ontwerper. gesteld r 1935 °P r de ge- gsten we- de op de] e op de gen leges' legt de verant- .af f ing .ng van 101 is ge' terwijl il as eennq en No Aanmerkingen V 4 P J' «e perceelen nrs.1, 27 ea 2-3 zullen "behoudens goedkeu ring van Gedeputeerde Btaten in koop morden aangeboden |oor een koopprijs van f.2.75 Per ^2 en het perceel nr. 21 (Schrikslaan; voor f.2.5° Per ^2. Tot vaststelling der ontwerp-besluiten wordt besloten. Ap. /s/f Besloten worden den gemeenteraad te adviseeren overeen- cc/Lj" kpmstig de in ontwerp overgelegde voordracht. inlijsten intezeoels welke verzoek I L f .17'4° comsten •■^an den Aaaa zal ^orden voorgesteld de gevraagde mede werking te verleenen. gevraagde machtiging wordt verleend

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 198