368 369 37° 371 372 373 Afd.financiën ter secretarie uranj ever "J il- helmina" te Joesterberg Ün.v.Joc.Zaken Helden der Zeefonds "Jorus Rijkers" Hen Haag Dir.Gem. werken otaris ADammers deelt mede dat J.J.keurs, voorheen techj| nisch ambtenaar bij gemeentewerken van 17 Jan.1914 tot 29 September 1917 in militairen dienst is geweest, welke tijjl krachtens de pensioenwet 1922 geldig is| voor oensioen; verzoekt te beslissen o_f| deze diensttijd ingevolge art.79, 2e van het Ambtenarenreglement niet- of heel of gedeeltelijk voor de berekening van den duur van het wachtgeld moet vmr den medegeteld. 3eslote j>9 Sept jran het (verzoekt betaling van een bedrag groot f.32.61-1 zijnde de kosten van de tracta- tie der Joesterbergsche schooljeugd ter gelegenheid van het huwelijk van H.A.H, Prinses Juliana en Z.I>.H.Prins Hernhard, deelt mede geen bezwaar te hebben tegen het toekennen van eenige aanvullende steun in natura aan de in de rijkswerk verschaffing geschorste werkloozen. Je omvang dezer steunverleening wordt aan het college overgelaten. lot uit' (eslote: ichor st eenen lan de verzoekt collecte met verkoop van speld' jes te mogen houden. bericht omtrent het verzoek van A.H. (Helman om huur van een terreintje aan df Jchrilcslaan. Het terreintje, kad.bekend als sectie h no. 3.022, groot 65O H2 is op de bijgevoegde teekening met een (gebrande siennakleur aangegeven. deelt mede, dat het hem niet mogelijk isj (de acte op te maken ter uitvoering van^ het raadsbesluit dd.28 Juni 1933» le a no.2974 inzaKe overneming van grond ten oehoeve van de verbreeding van de (Schrikslaan, aangezien de eigenaar H."- (Jannes wordt verpleegd in een Krankzin nigengesticht en voorzoover hem bekend (nimmer een provisioneel bewindvoerder (of curator is benoemd. ie gevr; jum van et den ehoudei sslotej muari iderzoc Lndvoei sorts 1 den pn nota betre

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 199