•*A y U 'A'U. Vsrft r/A BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt dit tijdvak, n.1. van 1 Januari 1914 - po September 19!7» niet voor de berekening van den duur ran het wachtgeld mede te tellen. Kot uitbetaling; van het oedrag ad f.32.6^ wordt 'besloten fesloten wordt aan de bij de rijkswerkverschaffing ge schorste werkloozen een aanvullende uitkeering te ver- G. gleenen in natura, een en ander overeenkomstig den inhoud an de aangehechte bijlagen. [e gevraagde toestemming wordt verleend. Omtrent den da im van deze collecte dient overleg gepleegd te worden .et den Inspecteur van Politie. ehoudens goedkeuring van de Gedeputeerde Jtaten wordt ssloten aan Helman dit terreintje te verhuren tot 1 muari 1939 tegen een huurprijs van f.2.35 Per jaar. V m. er zocht zal worden of inderdaad geen provisioneel be- V ndvoerder of curator is benoemd. orts wordt besloten, ter voorkoming van moeilijkheden den vervolge er nauwkeurig op toe te zien dat door n notaris binnen een maand na toezending der bescheiden oetreffende transactie plaats heeft. 1 4 f.yy

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 200