Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 3 74 3.de 3eer, Klaar- waterweg 60 vraagt het aan den Alaarwaterweg gelegej perceel G no.37°7 (oud 3^49 ged.vvoor slechts f.5.-- in huur te mogen hebben, daar het perceel grootendeels onder wa ter zou staan. 375 i nv «51 i nan c i n zendt antwoord op sciirijven van 3. en dd.24 Hecember 1936» le afd.no.46^3 be treffende het wegbreken van een muurtje naast het postkantoor te Soest. 376 -•-in.v.Soc .Saken deelt mede, dat ook naar zijn meening het niet juist moet worden geacht, dat werkloozen, die zijn geplaatst bij de werkverschaffing of opgenomen in de steunregeling, zitting hebben in het B- comité 377 Voorzitter deelt mede, dat aan G.-^.Siootmakertijd, onderwijzer aan de o.l. school a/de 3eetz- laan tegen 1 April a.s. als zoodanig eervol ontslag moet worden verleend in verband met zijn benoeming tot hoofd dei o.l.school te Akersloot. 378 Je Voorzitter deelt mede, dat in verband met de ta riefsverlaging van bepaalde telefoonge sprekken, een nader besluit zal moeten worden genomen omtrent de gesprekskosten voor de telefoon geplaatst op Hees (bij den Heer V'rederiks) Hij stelt voor dit tarief vast te stel len overeenkomstig de tarieven welke geheven worden in openbare spreekcellen, 379 3ir.Gem.werken bericht omtrent verhuring van grond aan ^.van Soeren. Je grond, kad.bekend als sectie H no. 5566, groot ongeveer 24^0 is gelegen aan de bocht Vinkenweg- Ha c ht egaalw eg

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 201