Volg- num- Afzender of voorsteller Korte Datum mer 380 381 382 Voorzitter -Oir. gem. werken -Oir .Gem. werken stelt aan de orde de te treffen maatre gelen inverband met de personeelsvoor zieningen "bij den dienst van gemeente verken. Hiermede houdt verband het rap port van den dir.v.gem.erken dd. en het advies van de Oommissie Openbars erven dd.ló maart 1937 alsmede de om standigheid dat de wachtgelder J.J.l-euri in de vergadering van heden is vrijge-^ steld geworden van het verrichten van diensten. Jksloten van de t< in te nei Hnomen perken t verens i: Jaartoe tct wijz mng wor wachtgel bracht e reamd vo in tijde besloten a. in te wijzi ling een c versi b. zendt een plan voor versiering en ver lichting van het haadhuis ter gelegen- heid van de vestiging van het Prinselijil Paar ten Paleize boestdijk, alsmede eer; opgave van vosten ad f.500.--. Het col-u lege acht het bedrag ad f.500.te hooi en muent dit bedrag te kunnen verminden! door een deel van het versieringsmateri aal te huren inplaats van aan te koopenJ hoor den secretaris is met handhaving van het plan tot versiering een kosten berekening ongesteld ten bedrage van f.300.--. 0"o biedt ter behandeling aan eenige versoe- ken om bouwvergunning vergezeld van de 7 noodige teekeningen en adviezen. 9 te.n de 51. er; aanvr

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 203