BB 3Xi 13S XHG rnaatre- dsvoor- meente- het rap- ,d. Openbars de om- •JJLeur 5 vrijge ven van jesloterx wordt met voorloopige terzijdestelling Sn de terzake dienende stukken het standpunt ■jj-j te nemen dat allereerst de door den daad aan genomen reorganisatie van den dienst van gem. perken tot uitvoering moet worden gebracht al vorens in te gaan op personeelsvoorziening. Jaartoe zal aan den daad een ontwerp besluit telt wijziging der begrooting 1937 ter vaststel ling worden aangeboden in welk besluit de wachtgeldregeling tot uitdrukking wordt ge bracht en een bedrag ad f.1045.wordt ge raamd voor aanstelling van een klerk-teekenaar in tijdelijken dienst. Afdeeling en do. en ver- gelegen- Prinseliji smede eea Het coi- te hoo: ver minders ng smaterij te koopeni dhaving n kosten- ge van ge veraoe- d van de n. desioten wordt aan den daad voor te stellen* a. in te trekken het besluit tot begrootin^s- wijziging 1937 no.21/534 (beschikbaarstel- I ling crediet ad f.1200.--; b. een crediet te verleenen ad f.3uo.voor I versiering en verlichting daadhuis. Gelet op het advies van Bouw- en •oningtoe- zicht dd.19 Haart 1937 nos.35/31, 35/ 33, 35/38, 35/27, 35/18, 35/37» 35/26, 35/32 wordt beslo ten de aanvragen nos. 1/1355, 1/1356, 1/ 1359, 1351, 1/1343, 2/4OI en 1/1356 in te willigen en aanvrage no. 1/1358 aan te houden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 204