■a/ Y'S. y/Se V V1 itsen var. oester!, eeung BESLISSING Aanmerkinaen ftj; het rapport kan de vergadering zich geheel vereeni- gpn* v wUi. /en van laAsloten wordt aan den dierenarts C.A.hok mede te deelen ruari l93Mdilt uit een ingesteld onderzoek is gebleken, dat enkel 'en alleen vanwege de politie opdracht is verstrekt tot behandeling van een paard op 1^ Juni 1936, zoodat de ge- mèente voor de overige gevallen aan hem niets verschul- gd is. dierge- I nieuw be-l radio-distl jen inzend! l van enkel ïin heu bericht veorat kennisgenomen. V* irichten overleg met den Inspecteur wordt het manen van een opnamen el linkere kamer uitgesteld tot ae begrooting 1933. waarvoor l 1937 is lit den ocfl ïouabaren iBfesioten wordt met spoed de bezwaren ter kennis te bij den brengen van de kederl.Spoorwegen en daarbij aan te drin- iv van der.| jgbn op de noodige verbetering ter voorkoming van ernstige lotgevallen. ïige verzoe ïld van del jen. felet op het advies van Bouw- en oningtoezicht dd.21^ jtart 1937. nos.35/3 9 en 35/3^ wordt besloten de aanvra ger. nos.l/136b en 2/4^3 in ie willigen. I? JJ IUX.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 208