I Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 389 h.i-.Reulennamens e samenw .vakorg. te Soest 39C 391 392 393 394 Idem Idem Inspecteur van Politie Rest.3t.Steunf onds, v/d Ver.tot bevordj. d.bel,v.1.3.C.pat. in ederl.te -^'dam u-em. - ontvanger doet mededeelingen betreffende de te werkstelling van jeugdige werkloozen in de plantsoenen. verzoekt nadere inlichtingen over de i voorbereiding zijnde regeling inzake I z i ekenfond se n verzoekt aan den Raad een crediet te- schikbaar te stellen voor de werkloozi voor een extra uitkeering tijdens de a.s. feestdagen. zendt rapport betreffende een klacht 1 J.f.-arks, wonende Pelikaanweg 29 te Soest, wegens het voetballen door de jeugd op een stuk grond, gelegen nabij zijn woning. verzoekt toestemming tot het houden ts een straatcollecte door middel van ver koop van speldjes. deelt mede dat 2 personen niet hebben voldaan aan hunne verplichting tot taling van geleverde grenssteenen. A; zocht wordt te dezer zake maatregelen te nemen en een andere regeling te ot wegen, volgens welke de betrokkenen slechts op vertoon van een door den 1 vanger geteekend betalingsbewijs de grenssteenen geplaatst kunnen krijueil

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 211