p BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en No. .de de te- rkloozen i over de i ig inzake 'ediet te- i -;erkloozii .jdens de m klacht i ;eg 29 te 1 door de _egen nat ij houden T3 lel van vei Jesloten wordt de organisaties te "berichten dat de 0 her icing in hun schrijven gemaakt het college buitenge woon heeft bevreemd, aangezien verwacht mocht worden, at, naar in de werkloosheid onder de jeugdige personen oor het gemeentebestuur op bescheiden wijze wordt oorzien, dit door de organisaties ook op prijs wordt steld. Het college is van oordeel dat voor de valide ■rbeider in den vorm van steunregeling of werkver schaf - Bing in de gevolgen van werkloosheid naar vermogen word 'roorzien en het niet aangaat critiek uit te oefenen op lp maatregelen welke zijn genomen en in uitvoering zijn Bnlks ter kwijting van de moeilijke taak verbonden aan Be tewerkstelling van jeugdige personen, hoor de tewerk ■telling van laatstgemelde personen genieten de betref- Bende gezinnen toch oom groote moreele p- lollege besluit voorts inden vervolge lin behandeling te nemen die niet zijn [l organisaties. vooraeelen. Het geen brieven meer ge teekend door de adressant zal worden medegedeeld dat op zijn verzoek liet kan worden ingegaan. n den Haad zal worden voorgesteld het college te macht igen adressant te berichten dat terzake reeds een cre- ïet is verleend, doch de goedkeuring daarop nog niet s ontvangen. an den dir.v.gem.werken wordt opgedragen het terrein ngeschikt te maken voor voetballen b.v. door het 0ra- en van eenige greppels, een en ander in overieö met 'en inspecteur van politie. ■oniorm het advies van den inspecteur van lp het verzoek afwijzend beschikt. politie wordt Let hebben Lng tot w te enen. 'e! xatregelen Ling te ovi rokkenen xoor den swijs de m krijgen! an den heer 2. v.d.a'oorntarnixstraat 29^ te Hmsterj- am zal woraen verzocht het bedrag ad f.l.lG te voldoen» U||j- oorts wordt besloten op het verzoek van den gemeente- 1 fr '^vanger om terzake een andere regeling te over egen 1-0 in te gaan, aangezien gebleken is dat een andere -jiig van zaken in de practijk toch niet mogelijk zal -*• j n

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 212