num- Afzender of voorsteller Korte Datum mer 395 Mi nv D i nne nl4 a ken 396 zeer.esss afd.zoest 397 U.fT.v.d.brink te bmersf oort 3 93 A.van ^oorn,-enr. Blaekweg 4 399 400 H.B0.| 1-in.v. doe. -laken, den Haag Ged.Staten van Utrecht zendt een afschrift van een gemeer.scm pelijke beschikking van de -u nisters van Sociale daken, financiën en SinneJ landsche daken "betreffende toekennii.c van een extra-bijdrage uit het werlclo; heidssubsidiefonds ai f .15944.-- voor het jaar 1936. verzoekt vrijstelling van vermakelijk] heidsbelasting voor een te houden -ro] poganda-avond op 26 oril a.s., onder opmerking dat voor dergelijke avonden steeds vrijstelling door br. 6011e ge weri verleend. deelt mede de afstandsverklaring bet;: afstand van grond aan den Mampweg niej j te kunnen onderteekenen, daar hij den watermeter in den kelder geplaatst wenscht te zien. deelt mede er niet mede accoord te gu wanneer op de hem bij openbare verpaci ting toegewezen landerijen aan den bange Brinkweg zal worden 0ejaagd. 'oi een tegemoetkoming verleend, dan word! door van boom nader bericht afgewacht doet mededeelingen betreffende verkee: waarnemingen nabij Spoorwegovergangen, welke ook in deze gemeente zullen plas vinden en die door werkloozen kunnen worden gedaan, met verzoek s joeai,t jknnisg kennisn mogen vernemen medewerking te of het colle^ verleenen -e bereid on- deelen mede dat de min.v.Soc.baker va meening is dat een aanvangswedde van f.1377.5c voor den hulpkeurmeester voldoende moet worden geacht en op f.1456.-- behoort te worden gesteld. 4ij verzoenen te bevorderen dat genoei de wedde in aanvang op f.1456.-- vsor: beoaald besiote belasti ten var schermi Afinde gigeven Worden slote hc aden het adv drijf e •rzake in ai wpLk sc vborges

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 213