y- ly M*. VtYo P.Y«|3 A BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen geileen sela inisters en Sinxit;! oekenniru et werklcJ 4-.-- voor! rmakeli jw ouden ?roJ sonder e avonden kollege ring de tri upw eg si r hij denI laatst iknnisgenouen. het schrijven zal den ha ad eveneens ter kennisneming worden aangeboden. besloten wordt belasting te verleenen. teh van de op deze scherming een bijdrage te .een vrijstelling van vermakelijkheids- Voorts wordt besloten in de kos~ avond te houden lezing over luchtbe 1 verleenen van f.lP.--. Mn.de wenschen van adressant zal geen gevolg - orden gigeven. Van een en ander zal aan den haad mededeeling gorden gedaan. I? V H3yi. ora te gaal besloten wordt de weilanden buiten de verpachting te re verpao.: houden, omtrent de verpachting van de jacht zal thans an den het advies worden gevraaga van de kommissie urondbe- jaagd. dr j_' en uitbreidingsplan. dan wordt^H af gewaciiiHT de verzet: ver gangenl uilen plajl n kunnen ooedig te' e bereid .Zaken vai ;edde van ïeester on en op gesteld, dat genoe. - vsorci i'lrzake zal de gevraagde medewerking wordt verleend. P2 V ba inwinning van het advies van de kommissie G.O. het- #lk schriftelijk zal geschieden, zal den Aaad worden voorgesteld aan de enschen van den inister te voldoen. 4 J i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 214