Afzender of voorsteller num- Korte i n h o u mer 4O9 41Ü 411 412 413 414 415 416 f.*-e ggelaar ,2e e- teringpad 4a,Hoest Hir(*em. werken nir.Hem. werken Hoofd v/h lelefooii' district -dam v/h dtuatsbedrijf der Ver."Vrijwillige Brandweer 3'berg" HirHtaatsbosch- beheer, Utrecht Soester Vrijw.Hed dingsbrigade -ievr.de .'ed.-f.van Hssen-Heelj.ian, -'ra.-jestr.l6, te ~<r omngen komt terug op het schrijven van B.en dd.l8 februari 1937» inzake eventueeie slooping en herbouw van zijn woonhuis. He dir.v.gem.werken brengt terzake ad- ;vies uit bij schrijven van 25 —aart l-g no.35/7. brengt rapport uit inzake den toestand van de gemeentepomp in de Herkebuurt. deelt mede, dat hij in verband met de ziekte van den chauffeur "os genoodzaakt is geweest H.van fulpen op den vuilnis wagen te werk te stellen. Het is hém voorts gebleken, dat bedoelde werkzaam heden voor v.fulpen te zwaar zijn, ook blijkens de door dezen overgelegde ver klaring, zoodat waar geen andere werk man van het vaste personeel ter beschik king stond, hij opnieuw v.d.douwen heeft aangenomen om als hulp bij het ophalen van vuilnisdienst te doen. maakt bezwaar tegen den door de gemeente in rekening gebrachten prijs voor het herstellen van teersplitwegen ad f.5»" per i-'2in het 4e kwartaal 1936» zendt jaarverslag over 1936. idoet mededeelingen betreffende het toe- zicht op het werkverschaffingsobject Boschplan 1937» verzoekt vrijstelling van vermakelijk heidsbelasting voor een te houden .pro- paganda-avond 00 5 April a.s. in Hotel •^emland. opgemerkt wordt dat voor eenzelfde avond maal ontheffing werd verleend' verzoekt nadere inlichtingen inverband met de tot naar gerichte aanschrijving dd.25 febr.1937 "t°"t Het aanbrengen van een afvoer van het huishoudwater van perceel Burg.^rothestraat 22. He dir.v.gem.werken brengt advies uit bij rapport dd.25 -aart '37, no.ll/6* OOK

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 219