num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud Ged,Staten van Utrecht Jed.Staten van trecht 3entr,-iureau voor verificatie,en fin adv.der Ver.v.bed. Jemeenten ^iu.v inancien -Jir.v/d rijksdiens der werkl.heidsver en arïf.bemiddeling aeeien mede dat ue provinciale bijdrage j in de Kosten van verbetering van den weg vast. jesteld ooestduinen-ooesterbcrg 11 op f.17.400.--. hc rekening van ontvangsten en uitgaven wordt goedgekeurd, behoudens de daarin jvoorkomende post voor waardeering van he; luit den ouden vseg gekomen verhardings- (materiaal. versoeken te bevorderen, aac voor 1937 evenals voor 193& is geschied, de beslui ten tot verhooging van uitgaafposten, -•elke in aanmerking komen voor een bij drage uit het werkloosheidssubsidiefonds steeds tijdig worden genomen en ter goed keuring voorgelegd en in deze begrootingj wijzigingen - afgezien van de dekkings- ..iiddelen - uitsluitend inkomsten en uit gaven Morden geraamd, welke betrekking heb en op de werkloosheidsvoorzieningen. deelt mede dat de abonnements-vergoeddng voor de controle van de .V.bentrale Slachtplaats met ingang van 1 Januari 1937 iae't f .15.-- kan oorden verlaaga, zoodat het gemeentelijk aandeel met de helfs of f.7.50 per jaar kan -orden ver-! iiinderd. adviseert ie rente van debet-saldi door jie -"oningbounvereenigingen en -stichtingtf verschuldigd over het 4e kwartaal 1936 te bepalen als volgt: van 1 üctober t/m 19 Octoger van 20 October t/m 2 december Ivan 3 december t/m 3^ december op op op 3/i 3 2/ deelt mede zich met de voorgenomen reor ganisatie van de arbeidsbemiddeling te kunnen vereenigen, in verband --aar me de hij geen bezwaar heeft tegen het voorste om ae jaarwedde van den directeur der arbeidsbeurs te brengen op f.1000.--. Indien tot instelling van een arbeids beurs oordt overgegaan zal door hem be vorderd worden, dat de rijksbijdrage van af 1 Januari 1§37 wordt bepaald op A-Oi/* van f.lGOG.--. ^eeft voorts in. overweging het door de :_emeente tot demsroon gerichte verzoek om ontheffing van de verplichting tot op richting en instandhouding van een ar beidsbeurs, in ce trekken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 21