I Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 417 418 419 420 421 422 423 424 Ver"Vrijwillige I Brandweer v.3' berg' Ved. J.C .Baks ,-dur^;. 0rothestr.9a, 3oest l. J".Landweer e.a; oer;- '.'ie uw erh. str ar. u-ern. werden —r .J,-.van —aar seveer. en --r.K. 2- St een"berghe Utrecht -B.de Beer Voorzitter L.V.-'aghlad "de Lederlanden" 425 fir.Gem.werken vraagt machtiginc weermaterieel. tot aankoop van Draai deelt mede dat de scnutting aan de Ansj Vaulownalaan in slechten toestand ver keert en het aanbrengen van verbete ringen gewenscht is. Be dir.v.gem.ver ken brengt hieromtrent rapport uit 'bij scnrijven dd.24 -hart 1937» no,122ó. zenden adres aan den Baad inzake naams verandering van de B'ieuwerhoekstraat. rapporteert omtrent wijze van afschei ding in de stemlokalen, en geeft daar van kostenberekening. verzoekt namens i'h.H.de G0ede te Boes- terberg terugbetaling van het door de zen persoon in het wegenfonds gestort bedrag voor aanleg en onderhoud van de: Verlengde fostweg. deelt naar aanleiding van het schrijve van 22 - aart '37» mede dat bij het aan den -laarwaterweg gelegen perceel noj 37Ü7 wederom voor een jaar venscht in J te huren. vestigt er de aandacht op, dat het ver lofsrecnt voor het verlofsjaar 1937/ 1933 moet worden vastgesteld. verzoekt in wijd aan" de een annonce haar speciale uitgave, ge- Stichtsche Lustveranda" te slaatsen. zendt rapport omtrent de bommbeplanting aan montlaan. een wijziging va« de aldeck ~yr" """1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 221