Afdeeling Aanmerkt BESLISSING ngen evraagde machtiging wordt verleend. onderhoud van egen enz. han den Aaad zal worden voorgesteld op het verzoek va: idressanten niet in te gaan, een en ander overeenkom stig de in voorgaande vergaderingen van het college Iterzaice genomen "beslissingen. "lf/ V ytfh 3. besloten wordt deze schutting te herstellen met behulp] van eigen personeel en de kosten van materialen e.d. j te bestrijden uit den oost Aan den dirv'gemdericen wordt machtiging verleend ne m de 2e alinea van zijn rapport ad.19 —aart 1937» no 975, voorgestelde wijze van afscheiding in de verhie lp ingslokalen te gelegener [zulks met in achtneming V£ Ipaterialen van f.il.7^. tijd te doen aanbrengen, ,n de opgegeven dosten aan Adressanten zal worden bericht overeenkomstig het gelegde in ontwerp goedgekeurd opgemaakte schrijven, hetwelk :ora z isloten wordt het betreffende perceel gronds aan 2.de] ^eer te verhuren tot 1 «Januari 193'G tegen een huur som; >erekend naar f.1^.-- per jaar. -*e desbetreffende aanslagen worden vastgesteld. gesloten wordt in dit hagblad geen advertentie te plaat- sen aangezien het college van oordeel is aat de betrefj fende reclame campagne dient te loopen via de vereeni-' 1+' ging voor vreemdelingenverkeer te dezer plaatse. _an den inhoud van dat rapport wordt kennisgenomen, --e voorgestelde wijziging in deze beplanting kan het °llege zich vereenigen. 1/ cvj- 4i' cl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 222