J BESLISSING Afdeeling j en No. Aanmerkingen liet gevraagde verlof 3 wordt verleend. \^cJP tv' ^Ut, l\i .besloten wordt aan H.a.Veenendaal mede te deelen dat J|. er "bij het college geen "bezwaar tegen bestaat dat in den vervolge het huisvuil aan de zijde van den tl. brink-eg ter afhaling wordt geplaatst, mits er geen vuilnis van andere perceelen aan wordt toegevoegd, --et deze beslissing zal den dir.v.gem.werken in kennis wor- Iden gesteld. I van de firma fermond zal worden medegedeeld dat uit een I onderzoek gebleken is dat zonder vergunning in gemeen- V. II I tegrond een viertal steenen met sleuven zijn aange- I cracht en dat verwijdering zal moeten plaats hebben, terwijl een en ander in den ouden toestand moet worden I erug0ebracht. koorts wordt besloten de betreffende toe- I stemminfo tot het plaatsen van een rijwielrek in te I trekken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 224