Volg- num- Afzender of voorsteller i Datum mer Korte inhoud 429 43C 431 Commissie Grondbe-, drijf en Uitbrei- dingsolan Idem &..tt#T8ua Urvunaelen 432 Gemeentesecretaris adviseert naar aanleiding van de door makelaar J'.A.--«teler kamp ten "behoeve van een K.II. instelling gedane aanvrage om den prijs van perceel I op f .0.25° per --2 en van perceel II op f.G»30 per 42 te bepalen en bij verkoop van per ceel I een strook van meter breed naar de zijde van de spoorlijn buiten den verkoop te houden, alvorens dezen prijs aan de vereenigin: door te geven, vare nog te vragen .mar' den voorgenomen bouw (.permanente of sejj permanente woningerDden leeftijd van degenen, die in de vacantiekolonie zul len worden opgenomen en de omstandighefl of de bouw al dan niet zal plaats vinda door jeugdige warkloozen. adviseert naar aanleiding van een des-I betreffende aanvrage van makelaar forlsl den koopprijs van het terrein gelegen 1 aan den hoek -rins 'ernhardlaan-doester! IPngweg..root i 4.OQQ te benalen 03 I :C' o oer - 2. stelt voor een ruilin^ van grond aar. Goesteroeruschestraataarbij hij 2 .oaa.1 zooveel grond achter zijn huis terug erlscht te "ontvangen als hij in ruil aan de voorzijde zal afstaan. Je Commissie Grondbedrijf en Jitbrei- dingsplan, relke van oordeel is dat v frummelen voor het verkrijgen van een bouwvergunning noodig zal hebben een terrein van minstens 1G .-eter diepte achter de grens van zijn perceel, 'nee: tegen een ruiling met bijbetaling door van frummelen in beginsel ge Sn bezwaar Voor het verkrijgen van een ^ced over zicht zal van frummelen echter eerst olan moeten inzenden. De commissie geeft voorts in over"eji2B pogingen in net merk te stellen om oor tot afstand van grond v.faay te 0eraken. door dundelach deelt spreki van fi raadsb 1772 i grond welk b uit0ev heer v reid v mede dat hij en &r.-*aedt een 1' ng hebben gehad met den heer eumenhuizen te Amersfoort over esluit dd.29 Juli 1931» Ie af4»11 nzake overneming van een stroc- kad.bekend als sectie E no.l74g!| esluit, zooals bekend, nog me oerd. ""eiegedeeld wöratdat ae an fieuwenhuizen alsnog zich erklaarde de strook aan de ge-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 227