Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte inhoud 43; 433 434 Gemeentesecretarie do;.: issie Urondbe-f drijf en Uitbrei dingsplan i bestuur stienting Soest ;r latuurbad 435 atichtingsbestuur Soester natuurbad 436 437 --adelaarsbureau de tïooische ^ids A.linter,hoofd var den keuringsdienst Soest meente in eigendom over te en --U ta ten bate van zijn perceel een erfdienst-i baarheid van uit" eg werd gevestigd 00 de af te stane strook. deelt mede in principe geen bezwaar te hebben tegen een verkoop van de per- ceelen -U no.773 en 774» mits het drie hoekige (niet paars gekleurd) aan den Ussendamweg wordt medever kochtterwijl! naar den eigendom van de gedeelten (niet paars gekleurd; aan den Plasweg een on derzoek zal moeten worden ingesteld, hoewel geen bezwaar bestaat tegen nadere onderhandelingen wordt in overweging geven in verband met de in acht te tienen termijnen de vervallenverklaring van ie erfpacht wegens niet betaling van den canon toch voor t ga n.- te doen vinden. zendt het in. jaarverslag over het jaar 193c verzoeken machtiging om aan G.A.J.-ariii het lokaal voor verhuring enz.van bad- artikelen bij het natuurbad voor het seizoen 1937 de verpachten voor f.s5®»- en overigens onder dezelfde voorwaarden; als voor de verpachting voor het seizoeh 1936 hebben gegolden. vraagt 0 nomen terzake de d-iddenlaan lingen in het reeds een beslissing ake van verkoop van en of nieuwe onderhawie vooruitzicht xunnen or- ïs ge grond aan den gesteld. de commissie Grondbedrijf en Uitbrei dingsplan kan zich met het voeren var. nieuwe onderhandelingen vereenigen en adviseert te inf ome eren naar de totale, oppervlakte van den 6e verkoopen grond, de soort en aard der bebouwing en de oppervlakte van den grond bij elke wo ning. ...e: deelt mede van 14 April tot en met a.s. als reserve-kapitein onder de wa penen geroepen te zijn en verzoekt ge durende dien tijd verlof. Je keuringsdienst wordt waargenomen doo •Ur. muiper te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 229