Volg- num- i Afzender of voorsteller Datum mer 438 led. Sta ten van Utrecht 439 440 441 442 443 Prov.Utr.Biectr EJy Secretaris gezamen lijke Uiddenstandsj- vereenigingen igent arbeidsbemid deling te Soest 2.Bv0 ulsingha notaris te -reuke- len-~-i j enr ode JJheurs2U.J van Heijet en K. van 2' ulo en Korte inhoud deelen namens den tïinister van Binnen- I landsche laken mede, dat deze niet be reid is te bevorderen dat aan den ge meenteraad ontheffing zal norden ver leend van de verplichting, neergelegd i in ars. 179, 2e lid der uemeente et tot vaststelling eener capitulantenverorde- I ning. laar het oordeel van den minister I zijn er in deze gemeente onderscheidene I functies aanwezig, welke zonder bez aar I door een capitulant kunnen worden ver vuld. ^et door den raad aangevoerde no- tief ^voor het verleen en der ontheffing I is géén bijzondere reden doch is feite- I lijk een algemeen bezwaar tegen het ca- pitulantenstelsel als zoodanig en geldt I in zijn algemeenheid voor alle gemeentes! lij noodigen mitsdien het college nanensl den minister uit alsno6 spoedig de tot-i standkoming van een capitulantenverorde-1 ning te bevorderen. deelt mede dat de jaarkosten van ver lichting van het bord "Politie-Br andv;es te Boesterberg circa f.25»°9 bedragen. verzoekt, inverband met een te houden etalage-wedstrijd ter gelegenheid van de blijde inkomste van het Prinselijk Baar, als eereprijs een medaille be schikbaar te stellen. zendt het verslag van het agentschap der arbeidsbemiddeling over 193& toe. verzoekt enkele inlichtingen inverband met eventueele bebouwing van de per- ceelen U no.5277 en A no.l894 en 2l99> gelegen aan de Burg.drothestraat. Beze gegevens worden gevraagd inverband met de afstand van grond voor verbreeding van de Burg.Brothestraat. Be dir.v.gem.werken brengt advies uit bij schrijven dd.3^ -taart 1937» no.27/j|l Kan den s c e 11 Ontwerp. zenden een opgave betreffende de door hen genoten inkomsten als bedoeld in arfj 79, van het ambtenarenreglement en ar m 83 van het werkliedenreglement over de maand taart 1937» 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 231