Afzender of voorsteller Korte num mer 444 445 446 447 kommissie urond."be drijf en Uitbrei ding splan 443 449 ^hr.Besturenbond te Soest -x nv •-* 1 nanc 1 en Ao-.m:e te 's-Kerto- genbosch Schatter van het vergunningsrecht iVeth. )enb. "/erken ',ir. zendt een circulaire toe van het Uat.Vakverbond inzake zorg voor j :;e werkloozen. zendt afschrift van zijn besluit tot vaststelling van het quotiënt, bedoeld in art.21, tweede lid van het A'in.ver houding sbesluit over het boekingstijd vak 1935/1936. deelt namens de erven vreesman mede, aj; zij bereid zijn mede te werken tot ver breeding van de burgvro the straatdoch niet nosteloosben vergoeding wordt i billijk geacht. adviseert aan ded.Staten mede te deelea, dat eenige -■nsing naar dat de Aaad van oordeel is prcnd aanwezig is om aan U, aanleiding van diens verzoek eenige schadevergoeding te geven en in vertaal daarmede gedeputeerden te vragen in mel ken vorm dit mogelijk zou zijn. -i-n over weging wordt gegeven daarbij voor deze aangelegenheid tevens een persoonlij! onderhoud te vragen. brengt schriftelijk advies uit over ie vaststelling van het vergunningsrecht over het vergunningsjaar 1937/-L93S* deelt mede dat een Oranje comité te Apeldoorn onder voorzitterschap van dei Burgemeester aldaar, bereid is aan "Soest Vooruit" een 7<-'Otal wimpels !°s" teloos in bruikleen te geven tenbehoeve van de versiering van diverse straten, uitgaande van onderscheidene buurtver— eeni0ingen, echter onder voorwaarde da- "Soest Vooruit" zich garant stelt voor eventueele schade aan deze wimpels, ze vereeniging is echter niet bij mach te een dergelijke garantie op zich te nemen zoodat gezocht is naar een moge lijkheid om toch van het aanbod gebrul-- te maken. Spreker stelt daarom voor aan, den Burgemeester van Apeldoorn te vra6

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 233