BESLISSING Afdeelina I A Aanmerkingen en No. it wir, jeugdi. té te p van deri aan pels Los- snbehoeva straten) aurtver- a.arde da'» slt voor pels. -56"1 bij machi zich te en moge- i gedruis voor aait te vragl Lt tot "bedoeld ■''in.ver- igsti ja- mede aai tot ver1 ratci wordt te deelea e enige Lng naar enige i verband I ïn in ttelj- in over-| oor deze oonliji' over ie gsrecht L936. adressant zal worden medegedeeld dat het college met loomissie werkverschaffing van oordeel is dat in dez :e<.eente geen commissie voor de jeugdige werkloozen bet leven 'behoeft te worden geroepen, aangezien zulk |een oractische resultaten zal opleveren. kennisgenomen. de e in j s er op gewezen worden dat door geen der perceelen gronds aan de -burg.drothestraat door hei de lldressant zal {eigenaren van ;en geldelijke vergoeding wordt genoten voor Jaf te stane strooken. -bnkel zullen de aan de afstand [verbonden noodzakelijke werkzaamheden op kosten van de gemeente worden uitgevoerd. Inldus wordt besloten. H' l\bo$- k h besloten wordt het vergunningsrecht voor de tapvergun- ningen te bepalen op het zelfde bedrag als hetwelk gold; 1* voor het vergunningsjaar 1936/1937» -■en gelijke beslissing wordt genomen ten aanzien van dei slijtvergunningen echter met dien verstande dat het verf gunningsrecht wordt bepaald voor 3.T.v.d.Linden op ->-ldus wordt besloten. P 1/ CU I2>

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 234