Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m 45O 451 IrJ. Gr .- rijzen JirGen. ..erken Korte inhoud vragen of de rimpels aan de gemeente Soest kunnen worden uitgeleend, die dan op haar "beurt de buurtvereenigingen van het benoodigde aantal zal voorzien ondti verleening van een billijke garantie, terwijl bovendien de behartiging van alles in handen wordt gesteld van den inspecteur van bouw- en woningtoezicht, Haar de meening van den wethouder loopt de gemeente op deze wijze nagenoeg geea risico. deelt mede, dat zijn principaal het per ceel 27 van het parceleeringsplan 't hart wenscht te koopen voor f.2.75 per 112<at de andere in het schrijven van B.en dd.lb haart 1737 genoemde per- ceelen aangaat verzoekt genoemde prin cipaal die perceelen in handen te no pen houden tot en net lG Aoril a.s. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. a.s. Gelet April slot I/13

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 235