num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 452 453 454 455 456 4 57 in.v.Soc.kaken te 1 s-^ravenhage Hoofd -mjichtbe scher- ..angiienst H'sum mia.iinancien f)ir. dei... werken j.i.0meyneüamp je doe st maatschappelijk j i-ul obet oon 45o Jir.Heu. ;erken deelt mede dat het aan de gemeenten of - oningoou..corporavies toegestaan oeira. voor algemeene onkosten met ingang van" ll Juli 1937 viordt teruggebracht tot f.ó.pn resp. f.o.zulks naar gelaig van het aantal woningen dat vordt gu- exploiteerd. vraagt of de gemeente vil deelnemen in I jde oosten van de demonstratie met brand, bommen, te -ril ver sur. te houden, xelke kosten voor moest circa f.lü.-- zullen eedragen. adviseert de rente van aeoet-saldi .oor ie woningbouwer eenigingen en -stichtis-j óen verschuldigd over het le kwartaal 1937 te bepalen op 2,.„ H, ibrengt bericht uit omtrent de aanvrage ;van huur van -f.H. 7er ,:eyR.Hoest end, Vree. ledegedeeld ordt dat de aanvrags van 7ervey inmiddels is ingetrokken. verzoekt den Raad ver oe tering van de mikenhorststraat. ~>e dir .v.gem. verken brengt hieromtrent advies uit bij schril ven dd.30 -iaart 1937» no.1216. va.ii h- i I t oe-1 deelt mede dat bij .e afsluiting dienstjaar 1 y}6 is gebleken dat de gestane subsidie voor dit jaar niet toe reikend is en verzoekt alsnog een belft ad f.ü91.04 te villen toestaan. bericht vmtrent de al dan niet -rensche' lijkheid van verleng B^iag van recht van --ej-.-h.Ti..miers op het aan a« bchrikslaan gelegen perceel H no.1^94' Je Commissie Grondbedrijf en "Jitbrei- dingsplan kan zich vereenigen met eer; veder om in erfpachtverleening (met ?ec~ van opstal/ voor korten tijd. HenaH3 het gedeelte in groen en gebrande si^" are te geven het gedeelte, dat de g®"| meente in eigendom heeft ontvangen 0l<) I de ruiling met -olthoff en Rasch. erf oaciits-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 239