Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte inhoud 34 35 36 37 38 Grv.d.Hoef en D 0 iiGt a„,lo 1 e n s G r 1 01 voss o •Oir.Ge. .verken Oed.Staten van utrecht 2.van Loon, Soest Lirde li. ver ken ivragen ontheffing van het bepaalde in art. 15 der houwer ordening ten "behoeve van den bouw van een blok van 4 woningen! a n het Aerkpad 4.1. op een terrein kad. bekend in sectie A no.l543. Ie Schoonheidscommissie en de Lj.recteur van Gemeentewerken adviseeren bedoelde ontheffing niet te verleenen. deelt mede dat de werkzaamheden van het inorde brengen van de terreinafscheiding tusschen het complex "Goed "onen" en het L. 3.V.A.Gterrein van zoo'n geringeil omvang zijn, dat het maken van een be- u;rooting geen zin heeft, herstelling heeft inmiddels plaats gehad. deelen op verzoek van den minister van Linnenlandsche laken mede dat bij dien minister in beginsel geen bezwaar be staat tegen deelneming van gemeenten, elxe voor extra-bijdrage(2 uit het werk loosheidssubsidiefonds in aanmerking ko men, in borgstellingsf ondsen ten behoeve van middenstanders, mits deze door den minister van Handel, Lijverheid en Scheepvaart zijn erkend. Le deelneming in het kapitaal dier fond sen zal tot 10 cent oer inwoner en/of dd deelneming in het jaarlijksch inkomen gedurende de eerstvolgende 5 jaren tot 2 cent per inwoner oer jaar moeten zijn beoerkt zendt een "plan"speciaal geschikt vooi eehgemeente als Soest, en verzoekt dit plan t.z.t. weer te mogen terugontvangerf. zendt advies tot betaling van den 3en (laatstenj termijn der aannemingssom ad f .3104.(lO fi, van f.32740.-- - jf.i7OO.~-) terzake het verrichten van werkzaamheden, voortvloeiende uit be stek no.1 van 1^3°» aan A.Oddens te ISoesterberg.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 23