Volg- num- Afzender of voorsteller Korte Datum mer Voor2;der 0ommis sie Drondbedr.en i u'itbrolan 4Óe Dir.v/h -ostxian- toor te öoest 461 o-e aj ca oen va n 4ó2 0 0mmi s 0 i e -r ond- b e dr e n U i t cr 01 su n vestigt er de aandacht op, dat de heer x.ooder de bemiddeling van het College van B.en /.heeft ingeroepen ora te be vorderen, dat 00 Liet door -defensie var hevrSteenberghe aangekochte terrein gJ legen hoek Schoolweg-Datenburglaan ees sportveld (voetbalveld; wordt ingericht»; het .elk ook voor defensie van belang kan zijn. In dit verband wordt er op genezen, dat de voet balver eeniging te ooesterberg op een gehuurd terrein speelt en dat gevaar bestaat, ia 0 de verötniging te e eniger tijd zonder ter rein zal zijn daar dat waarschijnlijk voor bouwterrein alsdan zal 1;orden be- s t eind vraagt toestemming, tot plaatsing van een brievenbus op gemeentegrond vo'ór het perceel Hartmanlaan óz. De dir.v.gem.werden deelt mede dat te- 1lj.1gi.1g van he" verzoek geen bezwaren bestaan, doch dat het aanbeve ling verdient dat ..iet den bewoner van het betrokken perceel omtrent de juiste plaats overleg ;ordt gepleegd, en dat de bus zoo mogelijk wordt geplaatst op de scheiding van twee perceelen. vestigen, op verzoek van den minister van DinnefLandsche hanen, de aandacht op het arrest van den —oogen Raad van 2 December 1936-aarbij een bepaling uit ..e verordening op de heffing van straatbelasting in de gemeente liijmegen krachtens welke bij ei0ounomsover&ang van ^e gebouwde en ongebouwde eigendom men de nieuwe eigenaars aansprakelijk zijn voor de belasting van het loopendl en net vorige jaar, voorzoover niet reeds betaald of verhaald, onverbindend is verklaard. Dij verzoeken bij de vaststeliin0 van verordeningen betreffende de heffing van belastingen op onroerende goederen in het vervolg rekening te houden, ter» wijl zij hot geweusciit achten dat be staande verordeningen ten aanzien van dit junt orden herzien. adviseert naar aanl port van Gennmerken A/3 0111 den heer iding van het rap- id.8 heer. '37» n?' van Beek te vragen en deze er bezwaar tegen heeft, dat het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 241