i Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 46 7 468 469 47<i 471 oecr.ier plaats, classificatie com. der gem. Eoest -test.der stichting tot beheer v/h -■oester natuurbad 41lijman Go.:.,yan toezicht 00 het E.Onderwiji J. .4Smit,doren- str.3> Eoest verzoekt instemming te billen betuigd aan een door die commissie tot bijne Excellentie den minister van Einnenla sche 4aken gericht adres, om dat gedee der gemeente, dat ingevolge artikel/ van het bezoldigingsbesluit burgerlijk rijksambtenaren 1934 in 4e 3e klasse geplaatst naar de 2e xlasse over te brengen. verzoekt machtiging om aan -E.J.Li eraan voor het badseizoen 1937 ^e verpachten de exploitatie van net restaurant voor een som van en te verhuren he bij het restaurant behoorende meubilai voor een som van f.5ü^.--. vraagt de huur gr00: voor het iperceel E no.1238 ged.te billen veria# jdaar door de tijdsomstandigheden zijn j inkomen verminderd zou aijn en hij het perceel voor aijn broodwinning noodig heeft. Je commissie Grondbedrijf en Ui: jbreidingsplan acht geen termen aanr.ezij om de huur te verlagen. 'brengt jaarverslag uit over het jaar 1936 tot aanbrenging van V ictor-i oercsèi vraagt vergunning cen reclame-lichtbak van de sigaren'1 aan den gevel van het E teenhof s tr1 Je dir.v.gem.werken heeft tegen bedoel: aanbrenging geen bezwaar, terwijl de specteur van lolitie ook geen bezwaren) he ef t 3e; in Eefc Tc; I boaen. 472 473 J. J.Emitloren- str.3» Eoest -sJreevaar tferl Ealmal ..an 13 a Eoest vraagt vergunning tot het aanbrengen I van automaat aan den gevel van het Pêr| ceel Eteenhofstr,15a. Je dir .v.gem.werken en de Inspecteur J lolitie hecben tegen deze aanbrenging geen bezwaar. vraagt een stuk grond ter grootte van 2roeden gelegen aan de /erlJ-almaiv tegenover zijn wonin_, in huur. met ihuursom van f.2,$0 per jaar wordt ac- J coord gegaan. t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 247