Hv /ïU.ttt/ "."r BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Sn ^ju-gMi0uen wordt* /W /r bot -ij.ie |B volkomen instemming te te tuiden met het dc or te rs cvr*> i di -!■ missie uOt nij-e -iccexientie den minva.i n dat ged^B I landache 2akén gericht adres inzake de classificatie r/W. TatJ artikel H dezer gemeente voor de "bezoldiging der burgerlijke bur g er 1 iji^l r i j k samb t e nar e n 3e klasse ;BX bijne G.cellentiedei. minister van binnenlandsche over te 19 <jaken eerbiedig te verzoenen net sub a genoemde adreq in gunstige overweging te nemen. 3Jmi email verpachten) lurant yooi verhuren h ie meubilai bei gevraag: machtiging»» or' verleend - voor liet ^Braorm het advies van de commissie Jrondoedrijf en u'it-j Llen verlag! bftidingsplan wordt besloten aan den .3..ad voor te stel aeaen zijn leb op het verzoek afwijzend te beschikken. en hij hetl ing noodifl I drijf en uifl aen aanftezifl het jaar I 9t Terslag zal den baad ter kennisneming wormen aange- i/ aAi' aoc. en. eng ing van Je[ gevraagde toestemming wordt tot wederopzegging yer- "Victor--a« lépnd onder voorwaarde dat deze lichtbak op een hoogte net oerceeir igen bedoel srwijl ie 1 m bez "arei inbrengen van het j?er inspecteur anbre ngind rootte van rlialmaL-s ur. -et een wordt ac* van ongeveer 4 boven het trottoir wordt aangebracht. Je gevraagde toestemming wordt tot wed er op zeg ing ver- llènd. wordt net onderhavige perceel te verhuren aan k-neevaart tot 1 Januari 1939 tegen een huursom cere- naar ten oedra^ van f.ü.p^ i>er jaar. tv' fi'iS -v uit H,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 248