num mer Afzender of voorsteller Datu m 474 4 75 476 4 77 476 479 ueek Best.der dtichti Bngendaal school J.B.van -.oord ■4 i rA' emw er ke n A. t .Jammer s 4.7.Ü' damsche hy pothee kbank voor 4'eder land Korte verzoekt in aanmerking te mogen komen voor een plaats bij den dienst van gen, verken als onaichter-teekenaar. deelt mede dat net voornemini'is den Haa< een verzoek te noen om medewerking tot verbetering van de speelplaats en zou daarover desverlangd gaarne een onderhol hebben, tevens vordt de aandacht geves tigd op den toestand van het gebouw en vooral op den toestand van het bovenlo kaal. net College vordt uitgenoodigd den toestand in oogenschouw te nemen. Lressarv «Lenst v prvulle ,n ne t |oorneme je breng vraagt den aan de Bchapendrift gelegen grond, verhuurd bij raadsbesluit na.30 npril 1934, ingaande 1 Juli 1934 edero: in huur te mogen, liefst voor den tijd van 5 jaren. stelt voor aan 6.-mangel aar te laarn een aanschrij ving ze zenden ton het doen op ruimen van eenweek-endhuisje Iz.g. "Kabouterhuis") het..elk is gebouwd zon der vergunning op een terrein achter perceel Birkstraat óo. Bit huisje vordt gebezigd als woning door b .K. nog ei-vorst. deelt in antwoord 00 schrijven dd.2? aar o 1937» le afd.no.ln/76 terzake uit voering van het raadsbesluit dd.27 193B, le afd.no.lO76 mede, dat hij de door de -ed.J.van Boord en Bgroene vela resp.van de perceelen h no.4460 en 4479 ter verbreeding van de Koninginne liaan afgestane gedeelten niet aan de g i me ent e moest heef t overgedragen, aange ericht heeft, d zien landmeter hem voor genoemde veroreedinto 1 stroomen niet vereischt war deel 1-aar "oer e digd voor dan zuil ■drac den j 1 bedoelde en. cid.25 Wan den Brhuren Itlegen ee <jc af cru aan Huisj e a: le.i den 1 h de i V deze Rrkt. t in antnoord op schrijven t j.1., Ie afa.no.230Ö mede, dat 2i| ad is de voor legverbreeding ;enoo-| O 11 te verkoopen| e strook vroot i .tl r :vM een bedrag van f.4pC.-- aar bij tevens voor re mening van de geme n moeten momen de kosten van ovcj-J ht en eventueel noodige werkzaaune"| conform het schrijven van 4'~aari' rêssan ondeio gestaa srke inhou

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 249