I l BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ;en komen t van gea iressant aal morden medegedeeld dat momenteel bij den ■ienst van g«m.werken geen vacante betrekking is te yf ■rvullen. is den Saai •rking tot ;s en zou en o.üerho cht geves- gebouw en ;t bovenio- noodigd ie nemen. fcn net bestuur zal «orden medegedeeld dat het in het voornemen van het college ligt een bezoek aan de school te orengen. 'V 't gelegen .uit da.30 .934 "edera den tijd en Aaad zal «orden voorgesteld den groiia «eder te |A JU, Jr buren aan J.L.van Eoord voor den duur van 9' jaren ■egen een huursom van f.l5°.-- per jaar. baarn een iet doen op' ou d zon- 1 achter lisje orcu Hogervorst, ■nform het advies van den dir.v.gem.«erken «ordt oeslo- tfeiaan 0.hangelaar een aanschrijving te zenden om dit ■lisje -i te oreken binnen een maand^31 ;n dd.kp irzake uit* dd.27 ^ei .t hij de uroe nevels -3t en ,oninr_inne- aan de g( [©n t ©dng6' he ex t j t; moeide 1. :n dtü.bp d e f da t yerkoopenj 1 van over" lerkzaamlae- i 4-..aart in den dirv.gem.merken ,ordt opgedragen aan de hand ie inmiddels bi jgewerkte kaaasterkaarten na te gaan ieze gronaafstanden inderdaad daarin reeds zijn ver- -en rapport wordt tegemoet gezien. •=3sunt zal er op «orden gewezen dat door de overige jpftaei6enaren de benoodigde strooken kosteloos orden Jeestaan. Verzocht zal worden alsnog te -rmsn aan de verbreeding van de burg. V> V overwegen meae urothestraat uj( 13o?- V 2 g 5 s (y

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 250